Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1.   In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:  Brabant Custom is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Consument: De wederpartij van Brabant Custom, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waaraan Brabant Custom zaken verkoopt en levert, alsmede waarvoor Brabant Custom in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Brabant Custom en consument.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Brabant Custom en consument, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brabant Custom en consument waarop Brabant Custom deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Brabant Custom, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1.   Ieder door Brabant Custom gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2.   De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders op aanbiedingen/offertes weergegeven.

3.3.  Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door consument verstrekte informatie, waarbij Brabant Custom mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4.  De overeenkomst tussen Brabant Custom en consument komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a)   hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Brabant Custom gedaan aanbod door consument tijdig en mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

b)   hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Brabant Custom de aan consument toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

c)    hetzij, op het moment waarop Brabant Custom op verzoek van consument met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1.   Brabant Custom zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

4.2.   De door Brabant Custom opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen.

4.3.   In geval van niet tijdige levering dient Brabant Custom in gebreke te worden gesteld door consument, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.4.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brabant Custom het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5.   De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brabant Custom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Brabant Custom worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brabant Custom zijn verstrekt, heeft Brabant Custom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering en kosten

5.1.   Levering geschiedt af fabriek of magazijn van Brabant Custom.

5.2.   Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Brabant Custom deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3. Producten en/of zaken welke door Brabant Custom niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door Brabant Custom ten behoeve van de klant worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door Brabant Custom bestelde producten en/of zaken worden door Brabant Custom na aflevering niet retourgenomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.

5.4.   Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Brabant Custom gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument, nadat Brabant Custom consument van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht. Alle kosten van opslag zijn alsdan voor rekening van consument.

5.5.   Komen Brabant Custom en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging kosteloos, tenzij Brabant Custom bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de kosten van bezorging heeft medegedeeld. Brabant Custom behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5.6.   Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.

5.7. Indien consument een transactie of aankoop annuleert, dan behoudt Brabant Custom het recht de reeds gemaakte (bank/bezorg)kosten in mindering te brengen.

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1.   De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders vermeld.

6.2.   Brabant Custom is gerechtigd binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst tot verhoging van de prijs over te gaan. Besluit Brabant Custom tot bedoelde prijsverhoging, dan is consument in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit.

Artikel 7: Betaling

7.1.   Betaling dient vooraf te geschieden bij levering dan wel uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2.   Indien consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de consument van rechtswege in verzuim. Consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.3.   In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag, bewind of curatele van de consument zijn de vorderingen van Brabant Custom op de consument onmiddellijk opeisbaar.

7.4.   Brabant Custom heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Brabant Custom kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Brabant Custom kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.5.   Brabant Custom is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan consument stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Brabant Custom gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Brabant Custom is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1.   Alle door Brabant Custom geleverde zaken blijven eigendom van Brabant Custom totdat consument alle verplichtingen uit alle met Brabant Custom gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Brabant Custom.

8.2.   Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht Brabant Custom zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4.   Voor het geval dat Brabant Custom zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Brabant Custom of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Brabant Custom zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9: Incassokosten

9.1.   Alle in redelijkheid door Brabant Custom in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de consument van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de consument.

9.2.   Consument is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1. Klachten dienen door de consument binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Brabant Custom. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Brabant Custom in staat is adequaat te reageren.

10.2. Indien een klacht gegrond is, is Brabant Custom bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

10.3. Indien de consument niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de consument gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Brabant Custom de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan Brabant Custom kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1. Indien consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Brabant Custom voldoet, indien consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien beslag op zaken van consument wordt gelegd, dan wel indien consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Brabant Custom het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens consument op te schorten dan wel de overeenkomst met consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Brabant Custom, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Garantie

13.1. Brabant Custom biedt één jaar fabrieksgarantie op alle geleverde zaken en garandeert dat elk afgeleverde zaak voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.

13.2. Brabant Custom herstelt gebreken die bij normaal gebruik van de geleverde zaken optreden kosteloos, indien garantie van toepassing is. Brabant Custom stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van herstel. Brabant Custom is ook bevoegd te besluiten tot vervanging. Als Brabant Custom besluit tot vervanging en consument een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.

13.3. Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt in de navolgende gevallen:
–  als er veranderingen in of aan de geleverde zaak zijn aangebracht door derden;

–   bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik

–   (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);

–   bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

–   bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);

–   als consument Brabant Custom niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;

–   als consument in gebreke blijft en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Indien door Brabant Custom geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Brabant Custom jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

14.2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Brabant Custom beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

14.3. Onverminderd het bovenstaande is Brabant Custom niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van consument, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door consument.

14.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Brabant Custom of zijn ondergeschikten.

14.5. Brabant Custom is overigens steeds bevoegd de schade van consument zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe consument alle medewerking zal verlenen.

14.6. Consument is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

Artikel 15: Vrijwaringen

15.1. De consument vrijwaart Brabant Custom voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2. Consument vrijwaart Brabant Custom voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Brabant Custom uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Brabant Custom daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de consument aansprakelijk is.

Artikel 16: Overmacht

16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd  worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Brabant Custom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brabant Custom niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Brabant Custom worden daaronder begrepen.

16.3. In geval van overmacht kan consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

16.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft consument het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan Brabant Custom te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1. De rechter in de vestigingsplaats van Brabant Custom is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

17.2. Alle rechtsverhoudingen tussen Brabant Custom en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.